جمعیت شهرستان شفت

 

برا اساس آمار سال 1385

دهستان

نام روستا

تعداد خانوار

جمعیت

جمعیت باسواد

زبان

جیرده

آقا محلّه

18

74

52

گیلکی

برزوخندان

125

566

333

گیلکی

بیالوا

90

393

263

گیلکی/تالشی

پُشت سرا

103

411

255

گیلکی

پیرده

114

389

282

گیلکی

پیرمومن سرا

99

334

244

گیلکی

تکرم

154

582

349

گیلکی

جیرده

377

1481

1063

گیلکی

چماچا

330

1356

861

گیلکی/تالشی

چوسر

35

245

88

گیلکی

خرطوم

200

783

509

گیلکی

خطیبان

108

419

262

گیلکی

خمیران

90

380

255

گیلکی

ذوالپیران

173

723

481

گیلکی

شالده

288

1188

744

گیلکی

شیخ محله

85

319

204

گیلکی

عثماوندان

216

759

508

گیلکی

قصّاب محله

45

197

142

گیلکی

کلاچ خندان

46

163

106

گیلکی

کمسار

128

559

386

گیلکی

کوزان

182

731

422

گیلکی

کولی سران

65

286

185

گیلکی

گیلده

82

315

192

گیلکی

لاقان

123

460

297

گیلکی

لختکی

112

432

292

گیلکی

مردخه

233

888

522

گیلکی

مژدهه

167

676

413

گیلکی

میرمحله

57

204

136

گیلکی

ناصران

93

311

176

گیلکی

نهزم صیقل کومه

138

593

402

گیلکی

ملاسرا

تازه آبادپسیخان

21

96

77

گیلکی

جیرده پسیخان

176

664

504

گیلکی

چکوسر

262

961

627

گیلکی

راسته کنار

؟

؟

؟

گیلکی

شادخال(شاهخال)

193

822

533

گیلکی

طالش محله

157

662

425

گیلکی

فشالم

60

211

152

گیلکی

کاسان

184

696

509

گیلکی

کلاشم بالا

523

1928

1378

گیلکی

کوزه گران

93

356

227

گیلکی

گوراب آقا سیدیعقوب

298

1132

838

گیلکی

گوراب لیشاوندان

344

1303

961

گیلکی

ماشاتوک

199

753

491

گیلکی

مرخال

183

730

472

گیلکی

ملاسرا

373

1405

1065

گیلکی

نوده

34

157

111

گیلکی

نوده پسیخان

77

276

176

گیلکی

احمدسرگوراب

بداب

219

810

511

گیلکی

خرفکل

155

640

432

تالشی

خره کش

141

596

347

تالشی

دوبخشر

253

983

496

گیلکی/تالشی

زردکام

18

74

51

تالشی

سالک معلم

116

476

301

تالشی

سپیدمزگی

229

949

645

تالشی

سیاهمزگی79

343

1425

948

تالشی

شالما

؟

؟

؟

تالشی

علی سرا

232

952

629

تالشی

گنجار

185

780

486

تالشی

لپوندان

222

937

647

تالشی

نصیرمحله

803

3234

2309

تالشی

والی سرا

73

280

161

تالشی

ونه بنه

فاقد سکنه

_

_

­_

چوبر

آقانورسه تن

8

37

20

تالشی

امامزاده ابراهیم

94

310

207

تالشی

امامزاده اسحاق

3

7

؟

تالشی

بابارکاب

28

117

72

تالشی

بیجارسر

141

512

311

تالشی

پلنگ پشت

118

417

281

تالشی

تانی محله

83

295

195

گیلکی

تنز75

42

223

؟

تالشی

جنگل کاری چوبر

3

11

؟

؟

چنار رودخان

117

481

209

تالشی

چوب تراشان

68

316

209

تالشی

چوبر

335

1248

826

تالشی/گیلکی

خرم آباد

40

130

79

؟

داکله سر

41

150

95

تالشی

درودخان

_

205

494

تالشی

سفید خانی

؟

؟

؟

تالشی

سله مرز

168

770

543

تالشی

شاد نشین(شاه نشین)

84

309

210

گیلکی

صیقلان

137

570

363

گیلکی

طالقان

108

438

281

تالشی

قلعه گل

5

20

؟

تالشی

کاظم آباد

124

384

262

؟

کوچک کمسار

51

190

131

گیلکی

کولوان

171

؟

387

تالشی

کیش خاله

؟

؟

؟

تالشی

لاسک

؟

؟

؟

تالشی

لیسم

20

82

47

تالشی

لیفکو خندان

82

304

198

گیلکی/تالشی

لیفکوه

142

571

379

گیلکی

ماشاالله کُل

14

62

23

؟

مبارک آباد

94

297

196

تالشی

محرمان

69

239

165

تالشی

میرسرا

157

549

344

گیلکی

ویسرود

305

1148

700

تالشی

 

توجه : آمار ها بر اساس سرشماری سال 1385 خورشیدی میباشد به جز مواردی که سال آن در جلوی روستا به شکل یک عدد دو رقمی نوشته شده است.مثال:ساهمزگی 79 یعنی آمارسیاهمزگی بر اساس سال 1379 خورشیدی است.

روستای تولاراز دهستان چوبر اکنون جزو روستاهای کد دار شفت محسوب نمیشود./ روستای پل سر از دهستان چوبر اکنون در لیست روستاهای شفت قرار ندارد./از سال 1335خورشیدی نامی از روستای لاره سراز دهستان چوبربرده نشده است./ روستای سیاه کش در سرشماری سال 1385 خورشیدی در شمار روستا نیامده است.(تاریخ شفت/نادر افشاریان)

دانلود نتایج تفصیلی سرشماری  سال 85 شهرستان شفت

 

/ 0 نظر / 77 بازدید