مدارس متوسطه (پسر)

شماره تلفن مدارس متوسطه ((پسر))شهرستان شفت

تلفن

(پیش کد0132)

نام

مدرسه

شماره

ردیف

7823665

دکتر حسابی شفت

1

7825212

شهید مطهری 1

2

7822368

شهید مطهری 2

3

7933339

شهید افتخاری احمد سرگوراب

4

7883386

شهید سلطانی شالما

5

7822886

پیش دانشگاهی جابربن حیان

6

7953253

شهید انصاری جیرده

7

7710805

شهید رضاپور لاسک

8

7863574

شهید رضایی چوبر

9

7963414

شهید جهانگیری کمسار

10

7933424

شهید یوسف زاده احمد سر گوراب

11

 منبع:

http://shaftcity.persianblog.ir/post/79/

http://shaft.gilan.ir/91

برچسبها:

مدارس شفت

/ 0 نظر / 21 بازدید